Excellente School

GSG Het Segment heeft sinds 2013 elk jaar het predicaat ‘Excellente school’ gekregen. Wij zijn hier erg trots op!

Het verdienen van het predicaat Excellente School betekent dat een school onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Het predicaat is hiermee een erkenning voor buitengewone kwaliteit. Bovendien geeft de toekenning van het predicaat een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leraren, de schoolleiding, de leerlingen, de ouders en het bestuur.
Scholen die deelnemen aan het traject krijgen daarnaast inhoudelijke feedback op hun onderwijsconcept. Aandachtspunten waarvan je kunt leren en complimenten voor wat gewoon heel erg goed is!

Hieronder lees je de verslagen van de afgelopen jaren:

Voor de vijfde achtereenvolgende keer het predicaat excellent!!!!!!

Voor de vijfde achtereenvolgende keer mag GsG Het Segment het predicaat EXCELLENTE SCHOOL in ontvangst nemen! We zijn daar natuurlijk heel erg blij mee!

Vanaf 2013 heeft onze school het predicaat elke keer gekregen.
Elke keer worden andere onderdelen van onze school beoordeeld met excellent. Deze keer is het aanbod van de brancheopleidingen als excellent beoordeeld!

Op maandag 21 januari 2019 heeft de minister van onderwijs zelf, de heer Arie Slob, het predicaat Excellent uitgereikt op onze school. Ook waren er mensen van televisie en de krant bij de uitreiking aanwezig.

Wij bieden op school bijna 70 brancheopleidingen aan. Op deze manier willen wij onze leerlingen een goede voorbereiding geven op de toekomst. En ook willen wij de kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Tijdens de feestelijke uitreiking wist de directeur van de school, Arian Koops, te melden dat je met elkaar excellent wordt. Niet alleen de directie, het schoolteam, de jobcoaches, het bestuur maar ook de leerlingen, de ambulant begeleiders en ouder(s)/verzorger(s).

Met elkaar wordt er hard gewerkt om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en een onderwijsprogramma op maat aan te bieden, waarbij elke schakel telt.

Dit verslag volgt zo snel mogelijk.

Juryrapport Excellente Scholen 2015 Het Segment (pro), Gouda

Het excellentieprofiel van de school
De school heeft een helder en voor de school relevant excellentieprofiel.
De school heeft haar excellentieprofiel zo breed geformuleerd dat het hele onderwijsconcept daarbinnen valt, inclusief de stages, het zorgbeleid en de heersende schoolcultuur. Tijdens het gesprek van de jury met de directie is getracht meer focus te krijgen in het profiel en dat punt te benoemen waarin de school denkt uit te blinken of waarin de school een echte voortrekker blijkt te zijn. De aandacht richt zich dan op het weldoordachte onderwijsprogramma: een breed en goed gestructureerd aanbod, waarvan in zowel de eerste twee basisvormende jaren als in de daaropvolgende drie arbeidsgerichte jaren de doelen en de te bereiken competenties duidelijk zijn beschreven.
Dit weldoordachte onderwijsprogramma als excellentieprofiel van Het Segment is relevant voor de school, omdat het de leerlingen op een eigentijdse wijze voorbereidt op het werkveld, het vervolgonderwijs en op hun rol in de samenleving als de belangrijkste doelstellingen van het praktijkonderwijs. Het onderwijsprogramma heeft de ambitie elke leerling verder te brengen, richt zich op alle leerlingen en wil hen optimaal laten profiteren van de kansen die de school hen biedt. De jury komt tot de conclusie dat de aangescherpte focus van het excellentieprofiel helder is en relevant voor de doelgroep van de school: leerlingen die moeite hebben met leren op de traditionele manier.

Aanpak, resultaten, borging en evaluatie
De school heeft een we/overwogen aanpak met betrekking tot het excellentieprofiel.
de afgelopen jaren heeft het team van leraren gezamenlijk het onderwijsaanbod van de hele opleiding geëxpliciteerd in leerlijnen met kerndoelen, streefdoelen en beheersingsdoelen. Voor alle praktijkvakken is dit inmiddels gedigitaliseerd en op ieder gewenst moment op te roepen op een scherm. De leerling kan op deze wijze zijn ontwikkelingsproces volgen en de bereikte doelen met een ‘bewijs’ als resultaat afsluiten en aan zijn individueel ontwikkelingsplan (IOP) toevoegen. Zowel de onderwijskwaliteit als de organisatie krijgt hiermee een positieve impuls.
Het vastgestelde programma wordt tijdens overleggen op school en in bijeenkomsten met brancheorganisaties geëvalueerd, geactualiseerd door het aan te passen aan de laatste vereisten van het werkveld. Door deze systematiek is het behoud van kwaliteit verzekerd.
De school heeft, naar de mening van de jury, een weloverwogen aanpak met betrekking tot het excellentieprofiel.

De ontwikkeling van het excellentieprofiel
De school heeft concrete plannen om het excellentieprofiel verder te ontwikkelen.
Het gedigitaliseerde leerlingvolgsysteem BLITS wordt de komende periode gekoppeld aan dit gedigitaliseerde onderwijsprogramma, waardoor de school meer inzicht krijgt in de groei van de leerling in relatie tot zijn ontwikkelingsperspectief dan wel uitstroomprofiel.
Ook de door de uitgever aangekondigde vervanging van de lesmethode Promotie zal consequenties hebben voor de doorontwikkeling van BLITS en het daaraan gekoppelde onderwijsprogramma.
Verder reageert de school alert op veranderingen in het werkveld en het aansluitend vervolgonderwijs.
De jury heeft geconstateerd dat de school concrete plannen heeft om het excellentieprofiel verder te ontwikkelen.

Erkenning excellentieprofiel
Het excellentieprofiel van de school wordt zowel intern als extern erkend.
Het team van Het Segment is trots op het ontwikkelde gedigitaliseerde onderwijsaanbod en richt zich nu op het breed implementeren hiervan op school, zodat de leerling optimaal kan leren. Het draagvlak hiervoor blijkt groot onder betrokkenen die de jury gesproken heeft tijdens het schoolbezoek.
Zij realiseren zich dat zij iets bijzonders hebben neergezet met elkaar en zien daar ook erkenning voor in de toegekende predicaten Excellente School 2013 en 2014. Externe contacten heeft de school met de brancheorganisatie onder andere over de te behalen certificaten, met het vervolgonderwijs, met de begeleidingsstructuur, met deskundigen op het gebied van pedagogiek en didactiek, met het lokaal bestuur, met de overheid en met het samenwerkingsverband, het landelijk werkverband en met collega-praktijkscholen. Zij erkennen het bijzondere karakter van de school met haar warme pedagogisch klimaat waar leerling zich veilig voelen, erkend en gekend worden en vooral in staat worden gesteld zich optimaal te ontwikkelen. Het Segment is een echte netwerkschool.

De jury heeft diverse referenten gevraagd of zij het excellentieprofiel van Het Segment herkennen
en de algemene onderwijskwaliteit onderschrijven. De referenten omschrijven de school als excellent. Tevens hebben de referenten de indruk dat Het Segment haar kennis en ervaring deelt met derden.
De jury concludeert dat het excellentieprofiel van de school zowel Intern als extern wordt erkend.

Duurzaamheid excellentieprofiel
Het excellentieprofiel van de school is toekomstbestendig.
Door de vele contacten is de school goed op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen (bijvoorbeeld de actuele eisen voor de branchecertificaten, de nieuwe onderwijsmethode voor het praktijkonderwijs, de gevolgen van de Participatiewet) en ze probeert daar tijdig op te anticiperen. Zij zet de benodigde stappen om de kwaliteit van haar onderwijs op een hoog niveau te houden. Het excellentieprofiel van de school is naar de mening van de jury toekomstbestendig.

Afname Jaar afname Aantal respondenten Gemiddelde van de school Landelijke Benchmark
Medewerker tevredenheid Ja 2013 47 9.3
Oudertevredenheid Ja 2014 40 9.3 7.3
Leerling tevredenheid Nee 0

 

Bevindingen van de Jury Excellente Scholen ten aanzien van de algemene onderwijskwaliteit

Toelichting werkwijze jury

Bij het onderzoek naar de algemene onderwijskwaliteit worden de volgende aspecten betrokken : resultaten, onderwijsproces, schoolklimaat en veiligheid, en kwaliteitszorg en ambitie.

Scholen hebben zichzelf beoordeeld op basis van een aantal kwaliteitsstandaarden. De kwaliteitsstandaarden behorende bij onderwijsproces, schoolklimaat en veiligheid, en kwaliteitszorg en ambitie zijn met toelichting opgenomen in de bijlage van het juryrapport.  Het eigen oordeel van de school is opgenomen In hoofdstuk 3 van dit rapport.

De jury voert geen eigen onderzoek uit naar de kwaliteit van deze standaarden. Wel toetst zij of in haar onderzoek naar het excellentieprofiel contra-indicaties naar voren komen die tot een oordeel leiden dat afwijkt van het eigen oordeel van de school.

Tijdens het schoolbezoek waren dit de bevindingen van de jury ten aanzien van de algemene onderwijskwaliteit van de school.

4. Conclusie van de jury

De regionale school voor praktijkonderwijs GSG Het Segment richt zich met haar onderwijs vooral op het voorbereiden van de leerlingen om zelfstandig te kunnen functioneren in het werkveld en de samenleving. Zij doet dat rond de vijf thema’s wonen, werken, leren, vrije tijd en burgerschap.

De school is gehuisvest in een uitstekend geoutilleerde accommodatie in Gouda. Het Segment is met haar ruim 300 leerlingen een grote praktijkschool. Ze heeft In januari 2015 het predicaat Excellente School 2014 ontvangen.

Het Segment heeft een helder en relevant excellentieprofiel dat doorwerkt in de school als geheel en de reputatie van de school versterkt. De school laat zien dat zij onderscheidend is en een voorbeeld kan zijn voor andere scholen. Zij is in staat anderen te inspireren en actief te helpen.

In een bomvolle Koninklijke schouwburg in Den Haag heeft GsG Het Segment wederom het predicaat EXCELLENTE SCHOOL in ontvangst mogen nemen van staatssecretaris Sander Dekker en minister president Mark Rutte.

Na in 2012 de Gouden Schoolbank te hebben gewonnen ontvingen we in 2013 het predicaat excellente school. En nu voor 2014 weer!

U begrijpt dat wij daar ontzettend trots op zijn.

Dit is een feestje waard! Dat gaan wij ook zeker met elkaar vieren. Personeel en leerlingen!

Het verslag:

Het Segment is een school voor praktijkonderwijs die in 2013 het predicaat Excellente School heeft verworven.

Het Segment heeft de lijn van ontwikkelingen van de (onderwijs-)processen goed doorgezet. Eveneens heeft de school haar veilig en stimulerend schoolklimaat, als belangrijke leervoorwaarde voor deze kwetsbare doelgroep, weten te handhaven. De leerlingen wordt een duidelijke structuur geboden. De betrokkenheid bij de leerlingen is groot. De leerling staat echt centraal. Het team kent haar leerlingen en de directie staat dicht bij de werkvloer.

De verwachtingen t.a.v. de mogelijkheden van de leerlingen zijn hoog maar ook realistisch. Niet elke leerling kan alles! Het onderwijsaanbod, vastgelegd in leerlijnen, waaraan de positie van de leerling is af te meten, is breed.

Er is aandacht voor de kernvakken en andere leergebieden, zoals sociale vaardigheidstraining en burgerschap, maar ook CKV. In principe kan aan elke vraag van de leerlingen tegemoet worden gekomen door de veelheid aan branchegerichte cursussen.

De resultaten (uitstroom en bestendigheid) voldoen ruimschoots aan de gestelde normen en worden cyclisch geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Er is veel maatwerk op deze school. Het is de uitdaging om voor alle leerlingen een passend resultaat te bereiken, en dat lukt prima. Het IOP is daarbij leidend.

De inrichting van het leerproces middels de voor dit schooltype zo belangrijke zorg en begeleiding staat op een hoog peil. Planmatigheid in de geboden zorg is daarvan een kenmerk. De kwaliteitszorg is goed ontwikkeld middels de PDCA-cyclus. Die is niet alleen zichtbaar in de talrijke beleidsdocumenten, maar vooral in de actieve sturing gericht op permanente verbetering van de kwaliteit. Dit is met recht een ondernemende school!

Het excellentiebeleid van de school is herkenbaar aanwezig. Men wil het beste voor de leerling! Kwaliteitszorg is kenmerkend voor deze school en varieert van de respectvolle manier waarop leerlingen worden aangesproken tot de vele beleidsinitiatieven.

‘De gedelegeerden van de jury hebben kennisgenomen van de aandacht voor een breed en samenhangend onderwijsaanbod, waaronder stages om de leerlingen in hun vraag zo goed mogelijk te bedienen. Sterk punt is de rol van het individueel ontwikkelingsplan waardoor het zicht op de voortgang van de leerling gewaarborgd is. Daaraan ten grondslag ligt een krachtige motivatie van het team voor de doelgroep, met een grote betrokkenheid bij de leerlingen.’

In een bomvolle Nieuwe kerk in Den Haag hebben we uit handen van Minister-President Mark Rutte en staatssecretaris Sander Dekker het predicaat EXCELLENTE SCHOOL mogen ontvangen. Een fantastisch juryrapport lag hier aan ten grondslag.

Maar liefst 72 scholen uit heel Nederland ontvingen deze prestigieuze onderscheiding.

Dhr. Bart Verbeek (docent CKV) Anouk, Rianne, Mitchell en Danny waren van de partij. Sipke-Jan, de juryvoorzitter en bekend van het jeugdjournaal, heeft onze leerlingen geïnterviewd in de zaal.

Ook Dhr Koops mocht op het podium allemaal vragen beantwoorden.

Het was een hele leuke bijeenkomst!

Conclusie van de jury

Dit is het eerste jaar dat scholen voor praktijkonderwijs zich aanmelden voor het predicaat Excellente School. Deze scholen beoordeelt de jury aan de hand van de veertien indicatoren die ook voor het reguliere basisonderwijs en voortgezet onderwijs gelden. De wijze waarop naar de school en onderwijspraktijk is gekeken, is uiteraard aangepast aan de specifieke situatie waarin de school of haar leerlingen zich bevinden. De jury heeft zeker oog voor de verzorgende taken van de school, maar beoordeelt vanuit het schoolkarakter.

GSG Het Segment behaalt goede resultaten op de uitstroombestemming in verhouding tot het IQ van de leerlingen, en op de uitstroombestendigheid na twee jaar. Via een groeps-ontwikkelplan wordt gewerkt aan de kernvakken; het individueel-ontwikkelplan wordt hiervan afgeleid. De voortgang in de theorievakken wordt systematisch gevolgd. Leerlingen hebben een portfolio waarin de voortgang en de resultaten worden bijgehouden. Wat betreft de andere leergebieden en de aanvullende leergebieden is er een divers aanbod, van sociaal-emotionele vorming tot kunst en cultuur, waarbij wordt gewerkt met methoden en programma’s en waarbij de resultaten worden gevolgd.

De school speelt goed in op verschillen tussen leerlingen. Zowel bij de theorievakken als bij de praktijkvakken is er een gedifferentieerde aanpak, op maat van de leerling. Iedere leerling werkt aan het eigen IOP vanuit een bewuste verantwoordelijkheid voor de voortgang. De school kenmerkt zich door een goede balans tussen zorg en leren, en een goede organisatie. Vanuit een gedeelde visie wordt gewerkt aan de realisering van het vastgestelde beleidsplan.

Het leerproces is zo ingericht dat vanuit een basisleerroute, geformuleerd in het groeps-ontwikkelplan, gewerkt wordt aan een individuele leerroute, het individueel ontwikkelplan. Er wordt in dit hele proces op resultaten gestuurd en er vinden evaluaties en bijstellingen plaats. Om de opbrengsten van het leerproces zo goed mogelijk in beeld te kunnen brengen, zijn de leerdoelen in de diverse leerlijnen gedetailleerd beschreven in competenties en vaardigheden. De leerlingbegeleiding is zorgvuldig, zowel op het gebied van zorg als bij het sectorkeuzeproces.

De wijze waarop het onderwijsleerproces is ingericht, houdt direct verband met de goede resultaten die worden behaald. De school is in balans: er is evenwicht tussen leren en zorg, tussen theorie en praktijk, tussen aansturing en zelfverantwoordelijkheid. Deze balans is terug te zien op alle niveaus binnen de school.

Het eigen excellentieprofiel van de school komt naar voren in de wijze waarop de school alle leerlingen maximaal wil voorbereiden op vervolgonderwijs of arbeid, door binnen een stimulerend en veilig schoolklimaat en met een ruim gedifferentieerd aanbod de leerling bewust te laten werken aan de eigen ontwikkeling.

De school als geheel heeft een duidelijk en coherent verhaal (de aanpak komt voort uit een visie en leidt tot resultaten).

Een referent noemt de school een schoolvoorbeeld van hoe het praktijkonderwijs kan worden vormgegeven.

Alles overziende is de jury van oordeel dat GSG Het Segment op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School (pro) 2013 toekomt.

Laatste nieuws

Stagemarkt 2024
Op dinsdag 5 maart vond onze stagemarkt plaats. Tijdens deze markt presenteren de schoolverlaters hun stage in een echte marktkraam. Leerlingen van de andere kl...
Dinsdag 27 februari Open Avond
OPEN AVOND dinsdag 27 februari van 19.00-20.30 uur. ...