Schoolinformatie

Algemene informatie

GSG Het Segment is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar jaar. Zij bereiden zich voor op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Het programma bestaat uit theorievakken, praktijkvakken en stages. Leerlingen op het praktijkonderwijs hebben moeite met leren op de traditionele manier. Hierdoor hebben zij in het basisonderwijs, vergeleken met leeftijdgenoten, een achterstand opgelopen.

Het praktijkonderwijs wordt afgesloten met een diploma Praktijkonderwijs met daarbij certificaten van verschillende brancheopleidingen en in sommige gevallen ook een diploma mbo-niveau 1/entreeopleiding. Daarna kunnen leerlingen gaan werken of begeleid werken. Ook zijn er leerlingen die doorstromen naar een opleiding in het mbo.

Elke groep op GSG Het Segment heeft een mentor. Dit is de docent die de meeste theorielessen van de leerling verzorgt, zoals rekenen en wiskunde, Nederlandse taal, Engelse taal, burgerschap en sociaal-emotionele vorming. Ook is de mentor het aanspreekpunt voor de leerling.

Elke 6 weken heeft de leerling een coaching gesprek. Dit is een gesprek tussen de leerling en de mentor. In dit gesprek wordt besproken hoe het met de leerling gaat. Ook bespreken we wat de leerling graag wil leren, welke talenten de leerling heeft en wat al goed gaat. Nieuwe doelen die worden afgesproken noemen we coahingdoelen. Dit kunnen doelen op verschillende gebieden zijn, zoals op het gebied van leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en stage. Deze doelen staan in het Individueel OntwikkelPlan. Dit plan is zowel de leerling, docenten als ouder(s)/verzorger(s) op elk moment digitaal in te zien via ons leerlingvolgsysteem Presentis.
Op deze manier werken we stap voor stap toe naar de zelfstandigheid van de leerling.

De leerling werkt tijdens de verschillende lessen aan deze doelen. Twee keer per jaar kom je samen met je ouder(s)/verzorger(s) op school voor het Individueel-Ontwikkelplan-gesprek, het IOP-gesprek. We bespreken dan met elkaar wat je doelen zijn en hoe het gaat op school.

DSC06895

Het Praktijkonderwijs richt zich met name op het voorbereiden op belangrijke thema’s voor deze doelgroep.
Die thema’s zijn:
– wonen
– werken
– burgerschap
– leren
– vrije tijd
Het is de bedoeling dat alle leerlingen binnen deze gebieden zo goed en zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de school en in de maatschappij. Onze leerlingen leren niet alleen uit boeken. Daarom leren we in het Praktijkonderwijs ook door te doen. In de bovenbouw van de school vormt de stage een heel belangrijk onderdeel van het leerproces. Ook biedt een goed verlopen stage vaak kans op een baan. In de bovenbouw bieden we brancheopleidingen en mbo-niveau 1/entreeopleiding aan.

Op onze school hebben we 5 beroepssectoren. We werken met een carrouselmodel, waarbinnen leerlingen kennismaken met verschillende sectoren. In klas 1 en 2 oriënteren zij zich op en verdiepen zij zich in alle sectoren. Met maximaal twaalf leerlingen in een groepje krijgen ze les in de beroepsgerichte sectoren: verkoop en logistiek, horeca en voeding, groen- en dierverzorging, techniek, dienstverlening en zorg. Na dit tijdvak hebben de leerlingen les in een volgende sector. Alle praktijkvakken komen zo aan bod. Aan het einde van de tweede klas kiezen de leerlingen twee sectoren waarin ze zich in de derde klas verder gaan verdiepen, in het beroepsvormende traject.

Voor de overgang naar klas 3 hebben alle leerlingen twee keuzes gemaakt uit de vijf sectoren van klas 2: verkoop en logistiek, horeca en voeding, groen- en dierverzorging, techniek, dienstverlening en zorg. Ze kunnen zich zo in die twee sectoren verder oriënteren op het beroepsgerichte traject. Voor de overgang naar de bovenbouw kiest elke leerling één sector uit de twee beroepssectoren van klas 3. Met de doelen van het IOP specialiseert de leerling zich binnen de beroepssector.

Samen met de mentor/coach beschrijven leerlingen hoe hun uitstroomprogramma eruitziet.
Een deel van de leerlingen kiest voor het arbeidsgerichte traject.
Een ander deel van de leerlingen kiest voor het theoriegerichte traject. Binnen het theoriegerichte traject volgt de leerling een mbo-niveau 1/entreeopleiding.
In zowel het arbeidsgerichte traject als het theoriegerichte traject volgt de leerling brancheopleidingen.

Sommige leerlingen functioneren op de grens van praktijkonderwijs en vmbo.
Deze leerlingen kunnen in het eerste jaar en tweede jaar een theoretisch intensiever programma volgen. Daarmee kijken we of ze misschien kunnen overstappen naar het vmbo. Dit programma heet PRO+.

Tijdens het intakegesprek wordt besproken of het PRO+ programma past bij de leerling. We kijken naar mogelijkheden, motivatie, werkhouding en het niveau van vakgebieden. Gedurende het hele eerste- en tweede jaar worden de resultaten, werkhouding en studievaardigheden gevolgd en regelmatig besproken. In de loop van het tweede jaar krijgt de leerling een advies of een overstap naar vmbo mogelijk is. Uiterlijk in april van het tweede jaar geven we het definitieve advies. De overstap wordt voorbereid met de vmbo-school waar we mee samenwerken.

Het volgen van gastlessen op de nieuwe school kan deel uitmaken van het overgangstraject. De vmbo-school beslist uiteindelijk of de leerling aangenomen wordt.

Leerlingen kunnen in de bovenbouw branchegerichte opleidingen volgen. We bieden heel veel brancheopleidingen aan. Brancheopleidingen zijn opleidingen die door de brancheorganisaties zijn ontwikkeld. Deze cursussen worden afgesloten met een officieel examen waarbij officiële bewijzen, certificaten of diploma’s te behalen zijn. De brancheopleidingen vergroten de kansen voor de leerlingen op de arbeidsmarkt.

Een deel van de leerlingen werkt aan een uitstroomprofiel richting arbeid. Een ander deel van de leerlingen kiest voor de mbo-niveau 1/entreeopleiding die we in het eerste jaar van de bovenbouw opstarten.

Om de mbo-niveau 1/entreeopleiding te volgen, moeten de studievaardigheden, gedrag en motivatie van een leerling in orde zijn. Daarnaast moet de leerling 16 jaar oud zijn. Binnen de mbo-niveau 1/entreeopleiding zijn er een aantal profielen. Het profiel waar de leerling voor kiest moet passen bij de stage.

WAT MOET DE LEERLING ERVOOR DOEN?
De leerling volgt theorie- en praktijklessen op school. Naast de praktische leervakken is er aandacht voor Nederlandse taal, maar ook voor rekenen, loopbaan en burgerschap en het werken aan een keuzedeel. Daarnaast stelt de leerling een portfolio samen waaruit blijkt welke vaardigheden en kennis eigen is gemaakt tijdens de opleiding.

BPV (BEROEPSPRAKTIJKVORMING)
In deze opleiding ga je 24 uur per week stage lopen bij een erkend leerbedrijf (24 uur is drie dagen). Daarnaast gaat de leerling twee dagen naar school om de theorielessen te volgen.

EXAMEN
Het examen bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Een afgerond portfolio
  • Examen rekenen en Nederlands
  • Voldoende beoordeling voor stage/ BPV
  • Proeve van bekwaamheid

De totale duur van de entree-opleiding is twee jaar.

Als de leerlingen de school hebben verlaten, vallen zij gedurende twee jaar onder de nazorg van de school. Dit betekent: een intensief contact tussen leerling, werkgever en/of opleiding en GSG Het Segment.
Wij hebben een avondschool. Tijdens deze avondschool kunnen oud-leerlingen naar school komen voor hulp en ondersteuning.
Zie voor meer informatie: Avondschool

Laatste nieuws

Stagemarkt 2024
Op dinsdag 5 maart vond onze stagemarkt plaats. Tijdens deze markt presenteren de schoolverlaters hun stage in een echte marktkraam. Leerlingen van de andere kl...
Dinsdag 27 februari Open Avond
OPEN AVOND dinsdag 27 februari van 19.00-20.30 uur. ...